ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO [OPP]
1% PODATKU

Uprzejmie informujemy, iż nasze stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego. Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie naszej działalności poprzez przekazanie nam 1% Państwa podatku.

Poniżej dane potrzebne do przekazania 1% podatku na nasze stowarzyszenie oraz szczegółowa informacja na temat wpłat:

Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom "Pozwól żyć"
ul. Zaciszna 10/4, 05-220 Zielonka

W przypadku pytań i wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt:
tel./fax    (22) 761 08 55
tel. kom.  0-506 748 610

e-mail: asammat@poczta.onet.pl


do góry

Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego
21.12.2005

Już po raz kolejny zdecydujemy o losie 1% podatku należnego, wykazanego w podatkowym zeznaniu rocznym. Możemy tę kwotę wpłacić na rzecz jednej lub wielu organizacji pożytku publicznego działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Pamiętajmy, że to nie jest ulga - te pieniądze i tak byśmy zapłacili. Warto jednak poświęcić chwilę czasu i wypełnić przelew.

Przeciętna efektywność wykorzystania środków przez organizacje pozarządowe jest zdecydowanie wyższa niż efektywność wykorzystania środków budżetowych przez organizacje państwowe.

do góry

Skąd czerpać informacje o organizacjach pożytku publicznego

Najlepiej z internetu. Wśród zasobów ministerstwa sprawiedliwości znajduje się strona, na której można wyszukać organizację pożytku publicznego przy użyciu różnych kryteriów. Strona znajduje się pod adresem http://opp.ms.gov.pl

Polecamy również bazę znajdującą się pod adresem http://bazy.ngo.pl/ - stanowiącą część portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

do góry

Wpłata 1% podatku - omówienie

Podatek dochodowy za dany rok podatkowy można zmniejszyć jeżeli podatnik dokonał wpłaty w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia roku podatkowego oraz od dnia 1 stycznia do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania. Ponieważ termin rozliczenia rocznego za 2005 r. mija 2 maja (30 kwiecień i 1 maj to dni wolne od pracy) oznacza to, że należy uwzględnić wpłaty dokonane od 1 maja 2005 r. do 2 maja 2006 r. Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają termin złożenia swojego zeznania w dniu 31 stycznia - i jeżeli chcą pomniejszyć swój podatek w najbliższym zeznaniu PIT-28 powinni zdążyć z wpłatą do dnia 31 stycznia.

Podstawę prawną do pomniejszenia podatku stanowi art. 27d ustawy o pdof.

Wpłacając pieniądze pamiętajmy, że przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego nie stosuje się do partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Nie wszystkie wpłaty dokonane na rzecz organizacji pożytku publicznego korzystają z przywilejów - zmniejszenie nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Zmniejszenia nie stosuje się, jeśli kwota wpłaty została odliczona od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof (ulga na darowiznę). Jeśli wpłata została odliczona od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, nie można jej ponownie odliczać na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

do góry

Kwota zmniejszenia podatku

Zmniejszenie nie może wynosić więcej niż 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

do góry

Dokumentowanie wydatków

Wpłatę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty i nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata.

do góry

Ulgi związane z darowiznami dokonywanymi na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

21.12.2005
Podstawę prawną dla ulgi stanowi Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazane organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,

b) kultu religijnego
- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego

Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
25) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym powyżej w pkt 1-24.

do góry

Organizacje wymienione w art. 2 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

do góry

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

do góry

Darowizny nie podlegające odliczeniu

Nie możemy skorzystać z ulgi z tytułu darowizn dokonanych na rzecz:
1) partii politycznych;
2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
3) samorządów zawodowych;
4) fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że:
a) przepisy odrębne stanowią, że stosuje się do niej przepisy działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub
c) fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki;
5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;
6) klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.

do góry

Odliczeniu nie podlegają również darowizny poniesione na rzecz:

1) osób fizycznych,
2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Za darowizny podlegające odliczeniu nie uważa się wpłat, o które zmniejsza się podatek zgodnie z art. 27d ustawy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 14a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (zmniejszenie podatku o 1% wpłacony na rzecz organizacji pożytku publicznego).

do góry

Dokumentowanie wydatków i wymogi związane z zeznaniem rocznym

Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Uwaga: Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów i usług.

Podatnicy korzystający z odliczenia opisywanych tutaj darowizn są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. W związku z tym przepisem, który realizowany będzie w zeznaniu za rok 2005 po raz pierwszy zmieniony został załącznik do zeznania rocznego PIT- O.